Available courses

Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних знань та формування практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію економічного убезпечення для збільшення ефективності діяльності підприємства

Водяные лилии.jpgВодяные лилии.jpg

За навчальним планом ця дисципліна вивчається 2 семестра. В першому розглядаються питання загальної, неорганічної, аналітичної хімії, а в другому - органічної та біохімії.

Харчова хімія та біохімія – це один з розділів хімічної науки. Це наука, яка вивчає хімічний склад харчових систем (а саме – сировини, напівпродуктів, готових харчових продуктів), його зміни в процесі технологічного процесу під впливом різних факторів (фізичних, хімічних, біохімічних тощо). Харчова хімія вивчає взаємозв’язок структури і властивостей харчових речовин. Курс «Харчова хімія та біохімія» (2 семестр)  розглядає питання органічної та біологічної хімії, складається з двох змістових модулів:

          1. Вуглеводні. Сполуки, що містять атоми Оксигену.

          2. Вуглеводи. Сполуки, що містять атоми Нітрогену. Вітаміни. Гетероциклічні сполуки.

         

image_27635_5.jpgimage_27635_5.jpg

 Мета викладання дисципліни – полягає в тому, щоб сприяти формуванню базових знань прикладної механіки, вміння та навиків для подальшого вивчення спеціальних інженерних дисциплін, розуміння тенденцій науково-технічного прогресу в цій галузі і використання їх у виробничій діяльності; опанування студентами основ знань основних процесів харчової технології, а також основних властивостей харчових продуктів і сировини,  основних принципів конструювання апаратів харчових виробництв.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із фундаментальними поняттями з розділів теорії механізмів і машин, опору матеріалів та деталей машин; з макрокінетикою основних процесів харчових технологій, а також з мікрокінетикою, яка характеризується елементарними, незалежнопротікаючими на молекулярному рівні процесами, такими як теплопровідність, молекулярна дифузія та інші, набуття вмінь розрахунку основних апаратів харчових виробництв.

Предмет: процеси харчових виробництв та апарати, в яких ці процеси відбуваються.

Без названия.jpgБез названия.jpg

 Мета викладання дисципліни – полягає в тому, щоб сприяти формуванню базових знань прикладної механіки, вміння та навиків для подальшого вивчення спеціальних інженерних дисциплін, розуміння тенденцій науково-технічного прогресу в цій галузі і використання їх у виробничій діяльності; опанування студентами основ знань основних процесів харчової технології, а також основних властивостей харчових продуктів і сировини,  основних принципів конструювання апаратів харчових виробництв.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із фундаментальними поняттями з розділів теорії механізмів і машин, опору матеріалів та деталей машин; з макрокінетикою основних процесів харчових технологій, а також з мікрокінетикою, яка характеризується елементарними, незалежнопротікаючими на молекулярному рівні процесами, такими як теплопровідність, молекулярна дифузія та інші, набуття вмінь розрахунку основних апаратів харчових виробництв.

Предмет: процеси харчових виробництв та апарати, в яких ці процеси відбуваються.

Без названия.jpgБез названия.jpg

     Пропонований курс містить теоретичні відомості з  історїя української культури та державності від найдавніших часів до сьогодення. У ньому подано головні історичні події, персоналії, документи, що стануть у нагоді при вивченні цього предмету в університеті. Матеріал розділено на 13 тем, що у повній мірі відтворюють еволюцію розвитку української державності. Кожен розділ містить глосарій, тести для самоконтролю, відео матеріали. Поданий комплекс методичних засобів дозволить краще запам'ятати фікти, персоналії, дати та гарно орієнтуватися в історичному минулому України.

     Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

      Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:

 знання і розуміння:

  • сутності суспільно-політичного розвитку української державності;
  • особливостей, етапів та методики ІУДК;
  • загальносвітового історичного процесу.

 застосування знань і розумінь:

  • уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української державності та культури;
  • уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження кордонів української держави в минулому та сьогоденні; особливості військових баталій різних часів;
  • уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих суспільно-політичних подій (реформи, революції). Зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина й патріота України.

 формування суджень:

  • орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-наслідковий принцип;
  • аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на території України з іншими подіями всесвітньої історії;
  • працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти культурної спадщини.
Gimn.jpgGimn.jpg

Дисципліна “Банківська система” займає важливе місце серед навчальних дисциплін, що спрямовані на формування високопрофесійних менеджерів, кваліфікованих фінансистів та інших фахівців економічного профілю. Вона значно розширює світогляд, озброює необхідним досвідом, підвищує ефективність праці не лише банкірів-практиків, а й всіх інших суб’єктів будь-якої галузі економіки, що так чи інакше пов’язані з бізнесом, фінансовою діяльністю, коло інтересів яких знаходиться в процесі постійної і глибокої взаємодії з банківською системою.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань щодо сутності та змісту формування ефективної банківської системи, що є однією з головних проблем сучасного етапу економічного розвитку України в умовах ринкової трансформації її економіки, організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій та надання банківських послуг, а також практичних навичок щодо виконання банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

i.jpgi.jpg

Дисципліна “Банківська система” займає важливе місце серед навчальних дисциплін, що спрямовані на формування високопрофесійних менеджерів, кваліфікованих фінансистів та інших фахівців економічного профілю. Вона значно розширює світогляд, озброює необхідним досвідом, підвищує ефективність праці не лише банкірів-практиків, а й всіх інших суб’єктів будь-якої галузі економіки, що так чи інакше пов’язані з бізнесом, фінансовою діяльністю, коло інтересів яких знаходиться в процесі постійної і глибокої взаємодії з банківською системою.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань щодо сутності та змісту формування ефективної банківської системи, що є однією з головних проблем сучасного етапу економічного розвитку України в умовах ринкової трансформації її економіки, організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій та надання банківських послуг, а також практичних навичок щодо виконання банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

i.jpgi.jpg

Ціль – формування у студентів базових знань та вмінь проведення комплексного країнознавчого аналізу.

Завдання: вивчення теоретико-методологічних засад країнознавства та класифікації країн світу за краєзнавчою характеристикою; опанування методологічного підходу до оцінки умов і чинників соціально-економічного та туристичного розвитку територій, країн;  формування вмінь використання країнознавчої інформації в професійній сфері.

Предмет: країни і регіони світу як єдині системи, що складаються з різнорідних, але взаємопов'язаних елементів, які діють як єдине ціле на світовій політичній арені.

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теоретичних питань фінансового обліку і його методології, практичних навичок ведення фінансового обліку підприємств, організацій, установ, підготовки й надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття управлінських рішень.

Завдання: ознайомлення з теоретичними основами фінансового обліку; дослідження системи законодавчо - нормативного регулювання обліку; дослідження методів ведення обліку, складання фінансової звітності та критерії її оцінювання, економічного змісту об’єктів обліку на основі загальної економічної теорії, економічного змісту господарських фактів, явищ і процесів, їх взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису бухгалтерського обліку.

Вивчення даної дисципліни дозволить систематизувати отримані знання щодо організації туристичного обслуговування, сформувати професійні компетентності  щодо комплексу основних понять, що складають основу екскурсійної діяльності та базових практичних навичок необхідних для практики екскурсійного обслуговування.

«Іноземна мова» є навчальною дисципліною, що забезпечує підготовку студентів рівня «доктор філософії».

 Мета курсу – досягти необхідного рівня володіння англійською мовою, знання фахової термінології, граматики, стилістики наукового письма, основ теорії перекладу, володіння навичками письмового та усного перекладу, уміння спілкуватися в побуті, на професійні та наукові тематику з обраного фаху.

 Завдання курсу полягає в

- поширенні знань аспірантів стосовно особливостей використання англійської мови у професійному та академічному дискурсах;

- подальшому формуванні системи мовленнєвих умінь із залученням головних стратегій опрацювання аутентичного англомовного матеріалу в галузях академічного читання, письма, мовлення та спілкування;

- підготовці аспірантів і здобувачів для самостійної науково-дослідницької діяльності;

-  уміння користуватися оригінальною англомовною науковою літературою та періодикою з фаху;

- умінні укладати тези, анотації, резюме, реферати, наукові статті, огляди літератури, конференційні матеріали;

- робити доповіді й повідомлення на наукових конференціях;

- брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою.

 Після вивчення дисципліни «Іноземна мова» аспірант повинен

Знати:

- синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови;

- термінологію галузі наукового дослідження;

- граматичні структури, що є необхідними для адекватного вираження відповідних ідей та понять, а також для розуміння і продукування широкого спектру текстів у науковій сфері (усно та письмово).

 Вміти:

- вільно користуватися англійською мовою в науково-професійних цілях;

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні (Рівень 5);

-  використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

- реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід, удосконалювати навчальні стратегії;

- удосконалювати мовленнєву і наукову підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію в користуванні англійською мовою.

- розуміти аутентичні англомовні тексти академічного та професійного змісту;

- презентувати детальну професійну інформацію, вживаючи відповідну термінологію;

- залучатися до дискусій, висловлювати свою думку стосовно змісту та форми матеріалу, що обговорюється;

- продукувати тексти академічного та професійного спрямування;

- усно та письмово представляти наукові результати іноземною мовою відповідно до вимог міжнародних стандартів.

 Предметом вивчення дисципліни «Іноземна мова» є граматика та лексика англійської мови. 

Дисципліна "Курортна справа" дозволить формувати професійні компетентності щодо теоретичних вмінь  навичок використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів, організації санаторно-курортного лікування.

Цільформування професійних компетентностей щодо формування теоретичних вмінь та навичок використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів, організації санаторно-курортного лікування.

Завдання: сформувати у студентів про курортну справу як комплексну науку, розкрити етапи її розвитку та охарактеризувати сучасний стан; познайомити з класифікацією та географією курортів світу, розглянути основні тенденції розвитку курортів різних країн; познайомити з класифікацією та географією курортів України, виділити та охарактеризувати основні курортно-рекреаційні райони; розкрити суть та проблеми лікувального туризму як сучасного напрямку курортної медицини; розкрити значення природних лікувальних ресурсів України у відновленні здоров’я населення; познайомити студентів з їх класифікацією та способами у цілях оздоровлення; сформувати у студентів поняття про важливе значення використання природних лікувальних чинників у профілактиці захворювань серця, опорно-рухового апарату, захворювань органів дихання, травлення тощо; познайомити студентів з основними показами та проти показами застосування природних лікувальних ресурсів, а також правилами відбору хворих на курорти; виявити сучасні проблеми функціонування та розвитку санаторно-курортних територій України.

 


Дисципліна "Екскурсологія"має за мету: формування у студентів професійних компетентностей щодо системи теоретичних знань про екскурсологію, шляхи її розвитку, формування компетенцій та набуття практичного досвіду у сфері екскурсійних подорожей, розробка шляхів розвитку екскурсології.

Основними завданнями дисицпліни "Екскурсологія" є: ознайомлення з основними поняттями та дефініціями екскурсології; потреба наукового осмислення екскурсології як феномена світоглядної культури людини; забезпечення наукового підходу до практичних форм і методів; впровадження екскурсійної діяльності суб'єктами туристичного обслуговування; потреба вивчення, узагальнення та впровадження досвіду екскурсійної справи зарубіжних країн; необхідність науково-практичного прогнозування шляхів розвитку екскурсійної справи в складові туристичного продукту.

Мета вивчення дисципліни -  формування системи базових знань з методології бізнес-планування і практичних навичок щодо розробки та експертизи бізнес-плану підприємства.

Завдання:
-формування знань щодо сутності бізнес-планування, його цілей, інформаційного забезпечення, основних стадій і логіки розробки;
-оволодіння методичними підходами до розробки окремих розділів бізнес-плану;
-формування навичок обґрунтування бізнес-плану;
-набуття вмінь проведення презентації та аудиту бізнес-плану.

Ціль: формування базових знань і практичних навичок необхідних для
ухвалення рішень в кризових ситуаціях і антикризового управління
підприємством..
Завдання:
- вивчення причин виникнення кризових явищ в економіці та в системі
управління;
- вивчення економічного механізму виникнення кризового стану на
підприємстві;
- оволодіння методикою діагностики кризових ситуацій на підприємстві;
- вивчення основних ознак готовності підприємства, його менеджерів і
персоналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових
явищ;
- вивчення методики розробки стратегій і підходів до розвитку підприємства з
урахуванням потенційних кризових явищ;
- оволодіння сучасними методами та інструментарієм управління у кризових
умовах;
- набуття вмінь творчо підходити до процесу оцінки і прогнозування фінансово-
економічної діяльності підприємства,
- набуття вмінь здійснювати вибір методології аналізу, розробляти антикризові
програми,
- набуття вмінь застосовувати методичний апарат та інструментарій
економічного діагностування для оцінки санаційної можливості, потенціалу
виживання підприємства, а також для визначення механізмів стабілізації
господарсько-фінансової діяльності підприємства при загрозі банкрутства.

Ціль: формування базових знань і практичних навичок необхідних для
ухвалення рішень в кризових ситуаціях і антикризового управління
підприємством..
Завдання:
- вивчення причин виникнення кризових явищ в економіці та в системі
управління;
- вивчення економічного механізму виникнення кризового стану на
підприємстві;
- оволодіння методикою діагностики кризових ситуацій на підприємстві;
- вивчення основних ознак готовності підприємства, його менеджерів і
персоналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових
явищ;
- вивчення методики розробки стратегій і підходів до розвитку підприємства з
урахуванням потенційних кризових явищ;
- оволодіння сучасними методами та інструментарієм управління у кризових
умовах;
- набуття вмінь творчо підходити до процесу оцінки і прогнозування фінансово-
економічної діяльності підприємства,
- набуття вмінь здійснювати вибір методології аналізу, розробляти антикризові
програми,
- набуття вмінь застосовувати методичний апарат та інструментарій
економічного діагностування для оцінки санаційної можливості, потенціалу
виживання підприємства, а також для визначення механізмів стабілізації
господарсько-фінансової діяльності підприємства при загрозі банкрутства.

Мета вивчення дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо розробки механізму ефективного формування та раціонального використання капіталу підприємства. 

Завдання:
- формування знань щодо сутності та основних характеристик капіталу підприємства, принципів його формування і використання;
- оволодіння методичними підходами до визначення вартості капіталу, оптимізації його структури, оцінки ефективності формування і використання;
- опанування особливостями формування капіталу при створенні підприємства та використання капіталу в операційній діяльності;
- формування знань щодо розробки політики формування власного і залучення позичкового капіталу;
- набуття вмінь оцінювання капіталу підприємства, розробки механізму управління ним;
- формування навичок визначення шляхів підвищення ефективності формування та використання капіталу підприємства.