Available courses

Мета: вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних знань та придбання навичок, необхідних для кваліфікованого аналізу тепломасообмінних процесів, обґрунтованого вибору тепломасообміного устаткування.

 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці до розрахунків процесів тепло- та масопереносу, визначення основних характеристик теплообмінного обладнання, формування вмінь та навичок: оцінювання величини тепломасовіддачі за умов вільної та вимушеної конвекції, обґрунтовування вибору температурного напору та теплового навантаження при розрахунках апаратів, визначити раціональні заходи щодо інтенсифікації процесів теплопередачі та зменшення втрат теплоти в оточуюче середовище.

 

Предмет: принцип дії різних теплових машин і пристроїв.


 «Іноземна мова» є навчальною дисципліною, що забезпечує підготовку студентів ступеня «бакалавр».

 

Мета курсу - формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, реферування спеціальної літератури за фахом; вироблення навичок читання та реферування наукової інформації з фаху, ведення бесіди з професійної тематики, ділового листування та роботи з комерційною документацією.

 

Завданнями дисципліни «Іноземна мова» є:

·        набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела;

·        користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики;

·        переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру;

·        формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням конкретних умов;

·        ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів;

·        навчання підготовці до участі у наукових конференціях, семінарах, дебатах, тощо;

·        ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

·      лексику, граматику, фонетику і орфографію іноземної мови;

·      правила усного ділового спілкування;

·      основні вимоги до культури мовлення.

вміти:

·      конструювати параграфи для організації думок в єдину інтелектуальну структуру;

·      читати та перекладами текст з побутової та професійної тематики середньої складності;

·      спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні теми в межах вивченої лексики та граматики;

·      писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись правил орфографії та граматики;

·      складати ділові документи на задану тему, дотримуючись міжнародних стандартів;

·      одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела.

·      грамотно спілкуватися в межах усного мовлення;

·      вести презентації згідно вимог ділового мовлення.

 

Дані методичні рекомендації мають за мету набуття студентами навичок читати та перекладати тексти з побутової та професійної тематики середньої складності, спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні теми в межах вивченої лексики та граматики, писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись правил орфографії та граматики.

Методичні рекомендації складаються з шістнадцяти тем (Units), передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни. Кожен розділ містить вправи на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та писемного мовлення, виконання яких сприяє розвитку комунікативної компетенції студентів першого та другого рівнів вивчення іноземної мови.


 «Іноземна мова» є навчальною дисципліною, що забезпечує підготовку студентів ступеня «бакалавр».

 

Мета курсу - формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, реферування спеціальної літератури за фахом; вироблення навичок читання та реферування наукової інформації з фаху, ведення бесіди з професійної тематики, ділового листування та роботи з комерційною документацією.

 

Завданнями дисципліни «Іноземна мова» є:

·        набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела;

·        користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики;

·        переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру;

·        формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням конкретних умов;

·        ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів;

·        навчання підготовці до участі у наукових конференціях, семінарах, дебатах, тощо;

·        ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

·      лексику, граматику, фонетику і орфографію іноземної мови;

·      правила усного ділового спілкування;

·      основні вимоги до культури мовлення.

вміти:

·      конструювати параграфи для організації думок в єдину інтелектуальну структуру;

·      читати та перекладами текст з побутової та професійної тематики середньої складності;

·      спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні теми в межах вивченої лексики та граматики;

·      писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись правил орфографії та граматики;

·      складати ділові документи на задану тему, дотримуючись міжнародних стандартів;

·      одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела.

·      грамотно спілкуватися в межах усного мовлення;

·      вести презентації згідно вимог ділового мовлення.

 

Дані методичні рекомендації мають за мету набуття студентами навичок читати та перекладати тексти з побутової та професійної тематики середньої складності, спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні теми в межах вивченої лексики та граматики, писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись правил орфографії та граматики.

Методичні рекомендації складаються з шістнадцяти тем (Units), передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни. Кожен розділ містить вправи на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та писемного мовлення, виконання яких сприяє розвитку комунікативної компетенції студентів першого та другого рівнів вивчення іноземної мови.


Мета – формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, вироблення навичок читання загальної інформації, ведення бесіди з повсякденної тематики, побутового листування.

Завданнянабуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела;

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової тематики;

переклад з іноземної мови на рідну текстів загального характеру;

формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення бесіди або спілкування по телефону в різноманітних цілях з урахуванням конкретних умов;

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час діалогічного та монологічного мовлення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

· лінгвокраїнознавчі реалії країни, мова якої вивчається: загальні терміни і поняття;

· стійкі словосполучення, які трапляються в текстах побутового характеру;

· норми етикету і мовної поведінки країни, мова якої вивчається;

· основні значення деяких службових слів та їх багатозначність;

· оволодіти навичками непідготовленої розмовної іноземної мови;

· основні граматичні, фонетичні та лексичні особливості мови.

 

Уміти:

·      читати, розуміти і перекладати загальні тексти;

·      працювати з різного виду словниками;

·      читати про себе з метою одержання основної інформації з нових текстів загальної тематики;

·      розбиратися в граматичних формах, конструкціях, зворотах;

·      вести нескладні бесіди на теми, передбачені програмою;

·      оформляти побутове листування та оголошення;

·      аргументовано пояснити значення іноземної мови для організації практичної діяльності спеціаліста.

 


Мета вивчення дисципліни полягає у поглибленні і розширенні теоретичних знань щодо сутності та змісту сучасного стану здійснення бюджетного контролю та моніторингу при складанні, розгляді та прийнятті рішень про місцеві бюджети, згідно міжнародних стандартів як чинника інтеграції до ЄС та інструменту подолання кризових явищ в економіці, а також набуття практичних навичок використання та застосування нормативно-правої бази, яка регулює контрольні функції контролюючих органів та громадськості, що сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців.

Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки здобувачів ВО у сфері бюджетного контролю та моніторингу; формування вмінь і навичок, пов’язаних із контрольними процедурами, приділяючи особливу увагу додержання вимог щодо прозорості та гласності дій учасників бюджетного процесу, формування стратегічних цілей бюджетної політики та пріоритетних напрямів економічного розвитку територій на багаторічну перспективу.