Available courses

Дана дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснюється на другому рівні вищої освіти.

Вивчення дисципліни передбачено у осінньому семестрі.

Бюджет часу та кредитів на вивчення даної дисципліни – 150 годин або 5 кредитів ECTS.

Мета формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, вироблення навичок читання загальної інформації, ведення бесіди з повсякденної тематики, побутового листування.

 

Іспанська мова – це гібридна дисципліна, яка:

1) передбачає поєднання аудиторної  – 300 годин або 10 кредитів ECTS. В даному семестрі – 150 годин або 5 кредитів ECTS, з яких 70 годин аудиторної активності та 80 годин позааудиторної активності (Moodle);

2)в якості засобу навчання використовуються дві мови (українська та іспанська)

3) опанування дисципліни дозволяє забезпечити:

а) формування:

загальних програмних компетентностей:

-       здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

-       здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфоомації з різних джерел

-       знання та розуміння предметної області та розуміння професії

-       здатність спілкуватись іспанською мовою як усно, так і письмово

фахових програмних компетентностей:

- володіння граматикою, лексикою і фонетикою третьої іноземної мови на рівні, передбаченому програмою

- здатність використовувати іспанську мову для успішної комунікації в усній і аисемній формах

- здатність створювати власні тексти в усній та писемній формі у відповідності до  умов та ситуацій спілкування

- володіння мінімумом соціокультурних знань про країну, мова якої вивчається (географія, історія, культура, повсякденне життя)

- здатність використовувати соціокультурні знання про країну, мова якої вивчається, з метою успішної комунікації та перероблення інформації іноземною мовою.

- володіння теоретичними основами використання мови, включаючи фонетичні, граматичні, лексичні аспекти мови й мовлення

- розуміння основних етапів розвитку іспанської мови

б) досягнення програмних результатів навчання:

- знати особливості іспанської вокалічної і консонантної систем; правила словесного і логічного наголосу; інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень; теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми.

- вміти практично використовувати реальну “живу” мову;

- набути репродуктивних і продуктивних навиків з письма;

- виконувати фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;

- набути навиків праці з різними типами словників;

- робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу;

- додержуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики;

- адекватно реагувати в певній комунікативний ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;

- описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;

- вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;

аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.            

 в) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів):

знання:

-       історичних, філософських, географічних, соціально-економічних та політичних аспектів розвитку суспільства, в яких використовується іноземна мова, що вивчається.

-       Володіння третьою іноземною мовою в усному та письмовому різновидах у широкому спектрі контекстів й соціального оточення.

-       Володіння граматикою, лексикою і фонетикою іспанскьої мови на рівні, що є достатнім для здійснення комунікації в усному та письмовому різновидах мовних регістрів.

-       Володіння теоретичними аспектами використання мови, включаючи фонетичні, граматичні, семантичні, прагматичні й текстуальні особливості й здатність використовувати методи аналізу та синтезу в процесі вивчення структури іноземних мов.

уміння/навички:

-       Визначає й адекватно формулює проблеми, пропонуючи її визначення у вигляді тези, обирає припустимі способи вирішення й надає їх обгрунтування.

-       Аналізує інформацію з використанням відповідних методів, являє елементи, яких не вистачає, обробляє отриману інформацію та встановлює зв’язки із знаннями, що вже існують.

-       Створює письмові тексти та мультимедійні презентації, які містять узагальнені результати проведеного дослідження.

-       Стисло викладає інформацію з різних джерел, писемних й усних, створюючи новий текст іноземною мовою.

комунікація:

-       Продуктивно працює у команді, встановлює діалог з іншими учасниками для виконання поставлених завдань.

-       Використовує іспанську мову для успішної комунікації в усній та писемній формах в процесі роботи, сприяє відкритому та щирому міжкультурному спілкуванню.

-       Продуктивно працює самостійно або у команді, розуміє й поважає різновид та мультикультурність оточення, забезпечує, таким чином, соціальну взаємодію й залучення до соціального життя.

-       Вміє працювати у команді, пропорційно розподіляти обов’язки, надавати взаємодопомогу, витрачати меншу кількість зусиль та часу для досягнення мети й дотримання безпеки.

-       Володіє навичками та уміннями ведення дискусій, дебатів, круглих столів тощо.

-       Поважно відноситься до культурної та мовної різноманітності.

відповідальність і автономія:

-       Встановлює логічно вірні зв’язки між знаннями та їх практичним застосуванням.

-       Незалежно організовує свою діяльність

-       Додержується часових меж та виконує завдання у поставлений термін

-       Використовує основи етикету з метою створення умов для ефективної роботи.

Завдання дисципліни полягає у набутті навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів побутового характеру; формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням конкретних умов; ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час проведення вільного часу та неформальних зустрічей; ознайомлення з особливостями оформлення неформальних листів, запрошень та ін.


Мета – формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо управління розвитком у закладах сфери гостинності.

Предмет: інструменти забезпечення розвитку на мікрорівні у урахуванням особливостей функціонування закладів гостинності.

Завдання: засвоєння теоретичних засад управління розвитком закладів індустрії гостинності; формування вмінь та навичок управління бізнес-процесами, управління сервісною діяльністю та якістю продукції та послуг закладу гостинності; управління розвитком управлінської команди; володіння інструментарієм управління доходами із врахуванням галузевої специфіки; застосування інформаційних технологій у розвитку закладів гостинності; аналізування стратегій розвитку міжнародних та національних готельних та ресторанних мереж; вибору форм бізнес-партнерства та корпоративна соціальна відповідальність у готельно-ресторанному бізнесі, прийняття управлінських рішень щодо розвитку закладів індустрії гостинності.

Мета: вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних знань та придбання навичок, необхідних для кваліфікованого аналізу тепломасообмінних процесів, обґрунтованого вибору тепломасообміного устаткування.

 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці до розрахунків процесів тепло- та масопереносу, визначення основних характеристик теплообмінного обладнання, формування вмінь та навичок: оцінювання величини тепломасовіддачі за умов вільної та вимушеної конвекції, обґрунтовування вибору температурного напору та теплового навантаження при розрахунках апаратів, визначити раціональні заходи щодо інтенсифікації процесів теплопередачі та зменшення втрат теплоти в оточуюче середовище.

 

Предмет: принцип дії різних теплових машин і пристроїв.