Доступні курси

Предмет навчальної дисципліни: система організаційно-економічних взаємовідносин суб’єктів господарювання в процесі реалізації та розвитку міжнародної економічної діяльності.

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з міжнародних економічних відносин, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, також набуття студентами широких знань про соціально-економічні проблеми світового господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення теоретичних основ світової економіки, специфіки формування, особливостей та тенденцій сучасного її розвитку.

Після вивчення дисципліни ЗВО повинні знати:

- економічні закони та категорії, що пов’язані з міжнародною економічною діяльністю країн, підприємств чи окремих суб'єктів господарювання;
- основні ознаки сучасної ринкової економіки та особливості диференціації держав залежно від їх рівнів розвитку;
- сучасний стан української економіки в контексті міжнародної торгівлі, міжнародної економічної інтеграції та взаємодії із міжнародними валютно-фінансовими організаціями.

ЗВО повинні вміти:

- визначати сутності й тенденцій інтернаціональної економіки;
- досліджувати форми, методи, суб`єктів і рівні міжнародної економічної діяльності, принципи і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання;
- оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Курс є важливим навчальним предметом в системі професійної підготовки перекладачів. Він має на меті підготувати спеціалістів, що володіють знаннями, вміннями та навичками в галузі письмового і усного перекладу ділового мовлення з іноземної мови на рідну і з рідної мови на іноземну. Відпрацьовуються основні різновиди перекладу як виду комунікативної діяльності: послідовний та синхронний усний переклад, письмовий переклад текстів ділової тематики. В цьому курсі вивчається ділова лексика, синтаксичні структури ділового мовлення, стійкі словосполучення, мова ділових паперів та зразки ділової документації іноземною мовою, основні правила орфографії і пунктуації. 

Курс є важливим навчальним предметом в системі професійної підготовки перекладачів. Він має на меті підготувати спеціалістів, що володіють знаннями, вміннями та навичками в галузі письмового і усного перекладу ділового мовлення з іноземної мови на рідну і з рідної мови на іноземну. Відпрацьовуються основні різновиди перекладу як виду комунікативної діяльності: послідовний та синхронний усний переклад, письмовий переклад текстів ділової тематики. В цьому курсі вивчається ділова лексика, синтаксичні структури ділового мовлення, стійкі словосполучення, мова ділових паперів та зразки ділової документації іноземною мовою, основні правила орфографії і пунктуації. Розвиваються знання, навички та вміння роботи перекладача в різних її аспектах.

      Ціль: формування системи теоретичних знань і практичних навичок про закономірності, що склалися в теперішній час у сфері фінансів держави, фінансів підприємницької діяльності, фінансів населення, грошових - кредитних відносин, засвоєння сукупності заходів грошово-кредитної політики держави, що використовуються  для  регулювання  та стабілізації грошово-кредитної системи країни.

      Завдання: вивчення теоретичних основ і форм функціонування фінансів, оволодіння основними прийомами та методами, що використовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами суспільства, а також таких економічних категорій як гроші, кредит, грошовий, фінансовий та валютний ринок та визначення на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності  банків, банківської, грошової, валютної та кредитної систем країни.

Ціль – формування у студентів професійних знань з питань організації
бюджетного процесу в державі та управління бюджетними потоками і
бюджетними відносинами.
Завдання: вивчення системи управління бюджетом та структури і функцій
органів оперативного управління бюджетним процесом; засвоєння теоретичних
основ організації бюджетного процесу та бюджетного планування; формування
теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання бюджету;
оволодіння навичками з обліку виконання бюджету та складання бюджетної
звітності в органах Державної казначейської служби України, оволодіння
методами контрольної роботи фінансових органів на окремих етапах
бюджетного процесу.

Ціль – формування у студентів професійних знань з питань організації
бюджетного процесу в державі та управління бюджетними потоками і
бюджетними відносинами.
Завдання: вивчення системи управління бюджетом та структури і функцій
органів оперативного управління бюджетним процесом; засвоєння теоретичних
основ організації бюджетного процесу та бюджетного планування; формування
теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання бюджету;
оволодіння навичками з обліку виконання бюджету та складання бюджетної
звітності в органах Державної казначейської служби України, оволодіння
методами контрольної роботи фінансових органів на окремих етапах
бюджетного процесу.

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теоретичних питань організації бухгалтерського обліку і його методології, практичних навичок організації бухгалтерського обліку, підготовки й надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття управлінських рішень.

Завдання ознайомлення з теоретичними основами з питань організації обліку, контролю й аналізу на підприємстві; вивчення раціональної структури облікового та контрольного процесу; вивчення оптимальних форм обліку для підприємств різних форм власності; вивчення організації управління бухгалтерським обліком; вивчення організації технології бухгалтерського обліку, а також практична підготовка з метою набуття вмінь і навичок.