Доступні курси

Практика зі спеціальності. Бакалавр. Спеціальність072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Курс вивчається з метою оволодіння здобувачами освітньо-наукового рівня Доктор філософії, загально-науковими (філософськими) компетенціями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, методологічної культури науковця, його креативного мислення, філософського осмислення шляхів формулювання нових ідей, історичного досвіду розв’язання проблем в галузі дослідницько-інноваційної діяльності.


Дана дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснюється на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
Вивчення дисципліни передбачено у весінньому семестрі.
Бюджет часу та кредитів на вивчення даної дисципліни – 150 годин або 5 кредитів ECTS.
ООПтаЗНС – це гібридна дисципліна, яка:
1) передбачає поєднання аудиторної (48 годин лекцій та 16 годин практичних занять) та позааудиторної активності (Moodle);
2) передбачає формування системи знань основних положень і принципів організації охорони праці, практичних навичок у процесі розв’язування задач забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов праці та захисту навколишнього середовища від забруднюючих речовин.

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО до інженерної діяльності, формування вмінь та навичок вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та захисту навколишнього середовища для гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності, а також збереження середовища проживання людини.